Betalingsvoorwaarden

 
1.

Deze Betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Deze Betalingsvoorwaarden worden gezamenlijk met de Standaard Tarievenlijst voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2.

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden.
Voor afspraken op de maandag dient dit vóór 9.00 uur te gebeuren. Bij het niet afzeggen, bij afzeggen na 24 uur voor de afspraak of bij afzeggen van de maandagafspraak op maandag ná negen uur, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het tarief van de Niet nagekomen afspraak van de Standaard Tarievenlijst in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

3.

Patiënt/cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste verzekeringsgegevens.
Indien gegevens onjuist of niet volledig zijn, waardoor de declaraties niet of slechts gedeeltelijk door de zorgverzekeraar worden vergoed, is de fysiotherapeut gerechtigd om de niet door zorgverzekeraar vergoede diensten volgens de Standaard Tarievenlijst in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt zelf.

4.

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

5.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de  fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- alles exclusief  omzetbelasting.

7.

Indien facturen én eventuele bijkomende kosten, als incassokosten, deurwaarderskosten, wettelijke rente etc. etc. om wat voor reden dan ook geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, komt patiënt/cliënt op de praktijklijst van wanbetalers te staan, de zogenaamde zwarte lijst.
Ook indien er via de deurwaarder uiteindelijk alsnog betaling volgt, komt patiënt/cliënt op deze zwarte lijst te staan.

In gevallen, dat in een later stadium opnieuw fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is, dient er eerst een bedrag aan entreekosten betaald te worden gelijk aan het totale nog openstaande bedrag.
Daarnaast dient patiënt/cliënt voortaan per behandeling af te rekenen, à contant of per pinbetaling.

 

 

2024 | Fysiotherapie Heemskerk | Fotografie Wilma Hoogendoorn